Att förutsäga utvecklingen på börsen

Aktiemarknaden utmärks särskilt av två saker: 1) den är oförutsägbar, 2) många försöker att förutsäga den. På ju större skala desto svårare blir det. Med andra ord, det är svårare att förutse hela börsens index än enstaka marknader som i sin tur är svårare att förutse än enstaka aktier.

Att slå index, en omöjlighet?

I The Signal and the Noise listar Nate Silver tre kategorier av hur man kan se på möjligheter att förutsäga börsutvecklingen.

Weak form – denna menar att börsen och marknadspriser på aktier inte kan förutsägas från analys av historiska data enbart.
Semistrong form – i denna ståndpunkt är det även omöjligt att göra förutsägelser med hjälp av tillgängliga information från företagets finansredovisning och genom analys av företagets affärsmodell.
Strong form – denna ståndpunkt går allra längst och menar att inte ens genom inside-information kommer det leda till att man slår index. Denna sista ståndpunkt är inte trolig att gälla och ingår mest i kategorierna utifrån teoretiska grunder och är mindre relevant.

Så hur går man tillväga om man vill investera fast läget är oförutsägbart? Svaret: man ser till att skapa de bästa förutsättningarna. Detta genom att 1) investera långsiktigt, vilket gör att man blir mindre sårbar för nedgångar och 2) man ser till att undvika risker genom att inte satsa hela eller det mesta av sitt kapital på en aktie eller en fond (undantaget om det är en indexfond).

Hur mycket är en historia på 130 år värd?

En någorlunda tillförlitlig statistiken över börsmarknader finns bara sedan omkring 130 år (första data härstammar från 1871) och dessutom var underlaget av ringa mängd den första tiden. Att skriva ”bara” framför 130 år är faktiskt berättigat, men tanke på att upp- och nedgångar ibland varit uppdragna över längre än tioårsperioder.

En ungefärlig siffra som brukar anges för årlig avkastning är 7% baserat på historien (även om senare observationer pekar på en något lägre siffra). Går det att extrapolera detta och anta att något liknande kommer gälla under nästa 120 år. Det är inte särskilt troligt. Statistiska tester har angett att över de nästa 120 åren kan denna siffra ligga någonstans mellan 3 %-10%. Skeptikern kommer troligtvis invända att spannet bör vara större än så och innefatta möjlighet till ett negativ tal.

Aktiekurs under 100 år
Bilden visar ett diagram över Dow Jones-index mellan 1915 och 2015 samt en extrapolering i form av en linjär trendlinje. Bilden är inte en förutsägelse utan illustrerar bara utseendet av en trendlinje som bygger på historiska data.

Finns det mönster? Statistik och konjunkturcykler

Bland dem som försöker slå börsindexet är en metod att genom att skärskåda statistiken försöka upptäcka mönster. Finns då några sådana mönster, vilka kan utnyttjas för att få information om när det är rätt och fel att köpa?

I boken The Signal and the Noise där Nate Silver prövar förutsägelsernas möjligheter refereras till en stor observation av Dow Jones-börsen under 10 år där tesen om en dags stigande kurser följs oftare än hälften av fallen av en ny dag med stigande kurser och likaså samma sak med nedgångar. Det visade sig att börsen följer samma riktning oftare än den byter riktning, i 58% av tillfällena fortsatte börsen stiga nästa dag efter en dags uppgång.

Det tycks alltså finnas ett mönster i detta fall. Går det då att utnyttja? Att köpa varje dag efter en uppgång och sälja varje dag efter en nedgång skulle under dessa förhållande generera mer avkastning än en passiv investering. Haken med strategin i praktiken är de växande avgifterna för alla nödvändiga transaktioner kontra att endast köpa vid ett tillfälle. Avgifterna kommer troligtvis äta upp vinstmarginalen och mer därtill.

Silver gör sedan ett intressant tillägg, under 2000-talet har detta mönster som var baserat på perioden 1976–1985 ändrats till det motsatta. Numera är det vanligare att börsen byter riktning än tvärtom. Efter en dags uppgång på börsen är det alltså troligare (54% under århundradets tio första år) att nästa dag blir en nedgång.

Numera är datorkraft ett viktigt redskap i jakten efter mönster. Ett datorprogram kan sortera siffror och kategorisera stora mängder data på kort tid som skulle ta en mänsklig investerare timmar, dagar, månader eller ännu längre tid att sammaställa. Att datorer har knäckt koden stämmer dock inte. På grund av de många motsägelserna i orsak och verkan tycks det inte hjälpa med att spåra mönster. Undantagen tycks vara för många och de yttre förhållandena förändras konstant.

Filmruta från börsen
En dag på kontoret vid skärmarna, från filmen The Big Short.

Utöver statistik finns det några kända konjunkturcykler, perioder kring finansiella situationer. Lager- eller Kitchincykeln beskriver konjunkturer som uppträder på ett visst sätt under 3–5 år och har sina rötter från 1920-talet då den upptäcktes av Joseph Kitchin. Den beskriver hur en växande konjunktur övergår till lågkonjunktur på perioder om 3–5 år.

Juglarcyklerna sker i längre tidsperioder, 7–10 år och uppvisar tre faser: uppgång, brytpunkt och nedgång. Dessa mönster upptäcktes redan på 1860-talet av Clément Juglar.

Den tredje är Kreditcykeln som förutsäger krascher. Dess beskrivna konjunkturcykel har felar faser och kulminerar i faserna spekulation med överdriven handeln –  bubblan –  som övergår i "konvulsion" – bubblan spricker.

Inga av dessa konjunkturer är fullt bevisligt fastlagda. De är baserade på historiska data och behöver därför inte nödvändigtvis vara rådande i framtiden.

Bör man köpa fonder som visat bra resultat tidigare?

När man jämfört hur fonder presterar kontra tidigare prestationer finns det inga indikationer på att dessa tenderar prestera bra under kommande perioder. Ett bättre riktmärke är förmodligen att välja en fond med låga avgifter och en riskprofil som passar en.

Källor: The Signal and the Noise – Nate Silver (2015), Finanskrascher - Från kapitalismens födelse till Lehman Brothers - Lars Magnusson (2020)

Del 3: Risk som något kalkylerbart >>>